Tạo Máy ảo EC2

Tạo máy ảo EC2


Trong bước này, chúng ta sẽ tạo một máy chủ cài ứng dụng Share Note dựa trên hướng dẫn của bài lab, bạn có thể chọn hệ điều hành tùy ý. Giới thiệu về Amazon EC2