Tạo AWS Credential

Nội dung

Tạo IAM Policy cho CloudEndure

Bước 1: Từ AWS Management Console, truy cập dịch vụ IAM thông qua thanh điều hướng Services.

IAM Policy

Bước 2: Ở menu bên trái của IAM Console, chọn Policies.

Bước 3: Ở trang Polices, chọn Create Policy.

Bước 4: Ở trang tạo Policy, chọn tab JSON. Create Policy Bước 5: Sao chép đoạn JSON từ trang sau CloudEndure IAM Policy

{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
  {
   "Sid": "VisualEditor0",
   "Effect": "Allow",
   "Action": "ec2:CreateTags",
   "Resource": "arn:aws:ec2:*:*:*/*",
   "Condition": {
    "StringEquals": {
     "ec2:CreateAction": "RunInstances"
    }
   }
  },
  {
   "Sid": "VisualEditor1",
   "Effect": "Allow",
   "Action": "ec2:CreateTags",
   "Resource": "arn:aws:ec2:*:*:*/*",
   "Condition": {
    "StringEquals": {
     "ec2:CreateAction": "CreateVolume"
    }
   }
  },
  {
   "Sid": "VisualEditor2",
   "Effect": "Allow",
   "Action": [
    "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
    "ec2:DetachVolume",
    "ec2:AttachVolume",
    "ec2:DeleteVolume",
    "ec2:TerminateInstances",
    "ec2:StartInstances",
    "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
    "ec2:StopInstances"
   ],
   "Resource": [
    "arn:aws:ec2:*:*:dhcp-options/*",
    "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
    "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
    "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
   ],
   "Condition": {
    "StringLike": {
     "ec2:ResourceTag/Name": "CloudEndure*"
    }
   }
  },
  {
   "Sid": "VisualEditor3",
   "Effect": "Allow",
   "Action": [
    "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
    "ec2:DetachVolume",
    "ec2:AttachVolume",
    "ec2:DeleteVolume",
    "ec2:TerminateInstances",
    "ec2:StartInstances",
    "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
    "ec2:StopInstances"
   ],
   "Resource": [
    "arn:aws:ec2:*:*:dhcp-options/*",
    "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
    "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
    "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
   ],
   "Condition": {
    "StringLike": {
     "ec2:ResourceTag/CloudEndure creation time": "*"
    }
   }
  },
  {
   "Sid": "VisualEditor4",
   "Effect": "Allow",
   "Action": [
    "ec2:DisassociateAddress",
    "ec2:CreateDhcpOptions",
    "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
    "ec2:DeregisterImage",
    "ec2:DeleteSubnet",
    "ec2:DeleteSnapshot",
    "ec2:ModifySnapshotAttribute",
    "ec2:ModifyVolumeAttribute",
    "ec2:CreateVpc",
    "ec2:AttachInternetGateway",
    "ec2:GetConsoleScreenshot",
    "ec2:GetConsoleOutput",
    "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancer*",
    "ec2:CreateRoute",
    "ec2:CreateInternetGateway",
    "ec2:CreateSecurityGroup",
    "ec2:CreateSnapshot",
    "ec2:ModifyVpcAttribute",
    "ec2:ModifyInstanceAttribute",
    "ec2:ReleaseAddress",
    "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
    "ec2:AssociateDhcpOptions",
    "ec2:ImportKeyPair",
    "ec2:CreateTags",
    "ec2:RegisterImage",
    "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
    "ec2:AssociateRouteTable",
    "ec2:CreateRouteTable",
    "ec2:DetachInternetGateway",
    "iam:ListInstanceProfiles",
    "ec2:AllocateAddress",
    "ec2:ReplaceNetworkAclAssociation",
    "ec2:CreateVolume",
    "kms:ListKeys",
    "ec2:Describe*",
    "ec2:DeleteVpc",
    "iam:GetUser",
    "ec2:CreateSubnet",
    "ec2:AssociateAddress",
    "ec2:DeleteKeyPair",
    "ec2:CreateNetworkAclEntry"
   ],
   "Resource": "*"
  },
  {
   "Sid": "MigrationHubConfig",
   "Effect": "Allow",
    "Action": [
    "mgh:GetHomeRegion"
   ],
   "Resource": "*"
  },
  {
   "Sid": "VisualEditor5",
   "Effect": "Allow",
    "Action": [
    "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
    "mgh:CreateProgressUpdateStream",
    "kms:Decrypt",
    "kms:Encrypt",
    "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
    "ec2:DeleteDhcpOptions",
    "ec2:RunInstances",
    "kms:DescribeKey",
    "kms:CreateGrant",
    "ec2:DeleteNetworkAclEntry",
    "kms:ReEncrypt*",
    "kms:GenerateDataKey*"
   ],
   "Resource": [
    "arn:aws:mgh:*:*:progressUpdateStream/*",
    "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
    "arn:aws:ec2:*:*:key-pair/*",
    "arn:aws:ec2:*:*:dhcp-options/*",
    "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
    "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
    "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
    "arn:aws:ec2:*:*:network-acl/*",
    "arn:aws:ec2:*:*:placement-group/*",
    "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*",
    "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
    "arn:aws:ec2:*::image/*",
    "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
    "arn:aws:kms:*:*:key/*"
   ]
  },
  {
   "Sid": "VisualEditor6",
   "Effect": "Allow",
   "Action": [
    "ec2:CreateTags",
    "mgh:ImportMigrationTask",
    "mgh:AssociateCreatedArtifact",
    "mgh:NotifyMigrationTaskState",
    "mgh:DisassociateCreatedArtifact",
    "mgh:PutResourceAttributes"
   ],
   "Resource": [
    "arn:aws:mgh:*:*:progressUpdateStream/*/migrationTask/*",
    "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
    "arn:aws:ec2:*::network-interface/*",
    "arn:aws:ec2:*:*:dhcp-options/*",
    "arn:aws:ec2:*::snapshot/*",
    "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
    "arn:aws:ec2:*::image/*"
   ]
  },
  {
   "Sid": "VisualEditor7",
   "Effect": "Allow",
   "Action": "ec2:Delete*",
   "Resource": [
    "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*",
    "arn:aws:ec2:*:*:dhcp-options/*",
    "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
    "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
    "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
    "arn:aws:ec2:*:*:internet-gateway/*"
   ],
   "Condition": {
    "StringLike": {
     "ec2:ResourceTag/Name": "CloudEndure*"
    }
   }
  },
  {
   "Sid": "VisualEditor8",
   "Effect": "Allow",
   "Action": "ec2:Delete*",
   "Resource": [
    "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*",
    "arn:aws:ec2:*:*:dhcp-options/*",
    "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
    "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
    "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
    "arn:aws:ec2:*:*:internet-gateway/*"
   ],
   "Condition": {
    "StringLike": {
     "ec2:ResourceTag/CloudEndure creation time": "*"
    }
   }
  }
 ]
}

Bước 6: Trên IAM Console, xoá tất cả nội dung đang hiện thị trên trình soạn thảo, sau đó dán đoạn JSON ở bước trước vào.

IAM Policy

Bước 7: Chọn Review policy. IAM Policy Bước 8: Thiết lập các thông tin như sau:

 • Name: Đặt tên cho policy (VD: AWS-CloudEndure).
 • Description: Nhập mô tả (VD: Sample AWS-CloudEndure policy).

IAM Policy

Bước 9: Chọn Create policy.

Tạo IAM User và Credential cho CloudEndure

Bước 1: Ở menu bên trái của IAM Console, chọn Users. Create User Bước 2: Ở trang Users, chọn Add user.

Bước 3: Ở trang Create User:

 • Username: Điền tên user
 • Access type: Chọn Programmatic access.

Bước 4: Chọn Next: Permissions. Create User Bước 5: Chọn Attach existing policies directly.

Create User

Bước 6: Ở ô Search, điền AWS-CloudEndure, sau đó chọn policy AWS-CloudEndure bằng cách nhấn vào ô vuông bên cạnh.

Bước 7: Chọn Next: Tags. Create User

Bước 8: Chọn Next: Review. Create User

Bước 9: Chọn Create User.

Bước 10: Chọn Download .csv. Lưu trữ file tải về ở vị trí an toàn, ta sẽ sử dụng file này ở các bước sau. Create User

Bước 11: Chọn Close.