Cấu hình CloudEndure

Nội dung

Tạo dự án và cấu hình AWS Credential trên CloudEndure Console

Bước 1: Tạo tài khoản CloudEnduređây.

Nếu bạn đã có tài khoản CloudEndure, có thể bỏ qua bước này.

Bước 2: Đăng nhập vào CloudEndure Console. CloudEndure Bước 3: Từ CloudEndure Console, nhấn nút Create new project (biểu tượng dấu cộng) ở góc trên bên trái. CloudEndure Bước 4: Ở ô Project name, đặt tên cho dự án là MigrateVM. Sau đó chọn CREATE PROJECT.

CloudEndure

Bước 5: Ở cửa sổ pop-up Project Not Set Up! hiện lên, chọn CONTINUE. CloudEndure

Nếu không có cửa sổ pop-up nào hiện lên, đảm bảo rằng dự án đang chọn là Migrate ShareNote (góc trên bên trái). Sau đó từ menu bên trái, chọn Setup & Info.

Bước 6: Chọn Tab AWS CREDENTIALS.

Bước 7: Điền AWS Access Key IDAWS Secret Access Key từ file CSV tải xuống ở Phần 1: Tạo AWS Credential cho CloudEndure.

CloudEndure

Bước 8: Chọn SAVE.

CloudEndure

Cấu hình Replication Settings

Bước 1: Sau khi hoàn thành việc cấu hình AWS Credential, CloudEndure Console sẽ tự động chuyển sang Tab REPLICATION SETTINGS.

Bạn cũng có thể truy cập vào Tab REPLICATION SETTINGS bằng cách chọn Setup & Info từ menu bên trái, sau đó chọn Tab REPLICATION SETTINGS.

Bước 2: Ở ô Migration Source, chọn Other Infrastructure.

Bước 3: Ở ô Migration Target, chọn AWS Asia Pacific (Tokyo).

Bước 4: Ở ô Choose the Replication Server instance type:, chọn t3.medium.

Bước 5: Ở ô Choose the Converter instance type, chọn t3.medium.

Bước 6: Chọn SAVE REPLICATION SETTINGS.

CloudEndure

Bước 7: Ở cửa sổ pop-up Project setup complete, chọn SHOW ME HOW để chuyển đến trang How To Add Machines (Hướng dẫn cài đặt CloudEndure Agent) trên máy nguồn.

CloudEndure CloudEndure