Cấu hình Security Group

Nội dung

Cấu hình Security Group để truy cập ứng dụng ShareNote trên máy mục tiêu

Bước 1: Từ AWS Console, chọn dịch vụ EC2.

Bước 2: Ở Menu bên trái, chọn Instances.

Bước 3: Chọn máy ảo trùng tên với máy nguồn trên CloudEndure Console. Ghi chú lại Public DNS của máy ảo này trong tab Networking.

Security Group

Bước 4: Chọn Tab Security, phần Security Groups, nhấn vào Security Group ID được tạo tự động cho máy ảo này.

Bước 5: Ở Tab Inbound Rules, chọn Edit inbound rules.

Bước 6: Chọn Add rule, nhập các thông tin như sau: - Type: chọn Custom TCP. - Outgoing Port Range: Điền 8080. - Source: chọn Anywhere.

Security Group

Bước 7: Chọn Save rules.

Bước 8: Dùng trình duyệt để truy cập ứng dụng ShareNote theo địa chỉ http://<public-dns>:8080

Thay <public-dns> bằng Public DNS của máy ảo được ghi chú lại ở Bước 3.

Security Group

Bước 9 (Không bắt buộc): Bạn có thể thử sử dụng Elastic Load Balancer để thực hiện việc điều hướng truy cập người dùng tới Application của bạn thay vì truy cập trực tiếp vào Application Server. Bạn cũng sẽ nhận được kết quả tương tự khi truy cập vào DNS name của Elastic Load Balancer.

Security Group

Security Group