Select Replication Disk

Contents:

Trường hợp gặp phải

  • Hệ điều hành: Windows
  • Lỗi xảy ra:
    • Sử dụng option –drives= –force-volumes –no-prompt khi cài đặt CloudEndure Agent (VD: với = c:,e:,f:,h:).
    • Cài đặt Agent thành công nhưng quá trình replication dừng tại bước “Failed to create staging disks”.

CloudEndure

Hướng xử lý

Trong trường hợp sử dụng tham số truyền vào gặp phải lỗi trên, chúng ta hãy thực hiện từng bước theo yêu cầu của CloudEndure Agent để có thể lựa chọn ổ đĩa sử dụng cho quá trình replication.

Câu lệnh truyền tham số là danh sách các ổ đĩa được sử dụng cho quá trình replication:

installer_win.exe -t EE38-668E-4BAE-3CEA-306E-2D43-F13C-1586-7F19-2221-E873-6FE0-3C48-8145-F149-907A --drives=C:,E:,F:,H: --force-volumes --no-prompt

Chúng ta sẽ loại bỏ các tham số truyền vào và thực hiện từng bước theo yêu cầu của Agent:

installer_win.exe -t EE38-668E-4BAE-3CEA-306E-2D43-F13C-1586-7F19-2221-E873-6FE0-3C48-8145-F149-907A

CloudEndure

Sau khi cài đặt xong, hãy thử vào CloudEndure console để kiểm tra kết quả thực hiện. CloudEndure