Chuẩn bị VPC và Subnet

Tạo VPC

 1. Truy cập AWS Management Console.
 • Tìm VPC
 • Chọn VPC

VPC

 1. Trong giao diện VPC.
 • Chọn Your VPCs
 • Chọn Create VPC

VPC

 1. Tuỳ chọn trong VPC Wirard.
 • Chọn VPC and more
 • Điền tên VPC
 • Nhập CIDR: 192.168.0.0/16
 • Chọn số lượng public/private subnet: 2

VPC

 1. Tuỳ chọn CIDR.
 • public subnet 1: 192.168.1.0/24
 • public subnet 2: 192.168.2.0/24
 • private subnet 1: 192.168.3.0/24
 • private subnet 2: 192.168.4.0/24

VPC