Khởi tạo Target Group

 1. Truy cập giao diện EC2
 • Chọn Target Groups
 • Chọn Create target group

ami

 1. Thực hiện cấu hình
 • Chọn Instances

ami

 1. Thiết lập các thông số như sau cho target group:
 • Target group name: Nhập tên của target group (VD: Webserver-TG).
 • Protocol: HTTP.
 • Port: 80
 • Các mục còn lại để mặc định.
 • Chon next

ami

 1. Trong giao diện Available instances
 • Chọn webserver instance
 • Chọn port 80
 • Chọn Include as pending below ( nếu không chọn lúc truy cập bằng DNS Load Balancer sẽ gặp lỗi HTTP 503: Service unavailable)
 • Kiểm tra lại
 • Chọn Create target group

ami

 1. Hoàn thành tạo Target group

ami