Dọn dẹp tài nguyên

Chúng ta sẽ tiến hành các bước sau để xóa các tài nguyên chúng ta đã tạo trong bài thực hành này.

Xóa Auto Scaling Group:

 • Truy cập EC2 Management Console
 • Trên thanh điều hướng bên trái, chọn Auto Scaling Groups
 • Chọn Auto Scaling Group liên quan tới bài lab.
 • Click Delete
 • Gõ delete vào ô trống và nhấn delete

Xóa Load Balancer:

 • Truy cập EC2 Management Console
 • Trên thanh điều hướng bên trái, chọn Load Balancers
 • Chọn Load Balancer liên quan tới bài lab.
 • Click Actions.
 • Click Delete.

Xóa Target Group:

 • Truy cập EC2 Management Console
 • Trên thanh điều hướng bên trái, chọn Target Groups
 • Chọn Target Group liên quan *tới bài lab.
 • Click Actions.
 • Click Delete.
 • Click Yes, delete

Xóa Launch Template:

 • Truy cập EC2 Management Console
 • Trên thanh điều hướng bên trái, chọn Launch Templates
 • Chọn Launch Template liên quan tới bài lab.
 • Click Actions.
 • Click Delete template
 • Gõ delete vào ô trống và nhấn delete

Xóa AMI:

 • Truy cập EC2 Management Console
 • Trên thanh điều hướng bên trái, chọn AMIs
 • Chọn AMI liên quan tới bài lab.
 • Click Actions.
 • Click Deregister.
 • Click Continue.

Terminate EC2 instance:

 • Truy cập EC2 Management Console
 • Trên thanh điều hướng bên trái, chọn Intances
 • Chọn tất cả EC2 Instance liên quan tới bài lab.
 • Click Actions.
 • Click Manage Instance State.
 • Chọn Terminate.
 • Click Change State

Xóa DB Instance

 • Truy cập RDS Management Console
 • Trên thanh điều hướng bên trái, chọn Databases
 • Chọn tất cả DB Instance liên quan tới bài lab.
 • Click Actions.
 • Click Delete
 • Bỏ chọn Create final snapshot? và chọn I acknowledge that upon instance deletion, automated backups, including system snapshots and point-in-time recovery, will no longer be available
 • Gõ delete me vào ô trống.
 • Click Delete

Xóa VPC + subnet + security group:

 • Truy cập VPC Management Console
 • Trên thanh điều hướng bên trái, chọn Your VPCs
 • Chọn VPC liên quan đến bài Lab
 • Click chọn Action
 • Click Delete VPC
 • Gõ delete vào ô trống
 • Click Delete

Xóa Cloudfront Distribution

 • Truy cập Cloudfront Management Console
 • Trên thanh điều hướng bên trái, chọn Distribution
 • Chọn Distribution liên quan đến bài lab
 • Chọn Delete