Phục hồi bằng DB snapshot

 1. Trong giao diện RDS
 • Chọn Snapshots
 • Chọn snapshot vừa tạo
 • Chọn Actions
 • Chọn Restore snapshot

info

 1. Trong phần Settings
 • DB instance identifier, nhập wordpress-db-restore
 • Chọn create a standby instance vì chúng ta sử dụng multi AZ ban đầu

info

 1. Thiết lập network cho restore Database instance

info

 1. Chọn Restore DB instance

info

 1. Đợi khoảng 10 phút, trang thái của database chuyển sang Available là khởi tạo thành công.

info