Cài đặt wordpress trên EC2

 1. Sau khi kết nối EC2 instance thành công. Bạn sẽ thực hiện các bước chuẩn bị để triển khai ứng dụng:
 • Cài đặt dịch vụ httpd bằng cách copy câu lệnh sau:
sudo yum install -y httpd

install-wordpress

 • Cài đặt php-mysql
sudo yum install php-mysql -y

install-wordpress

 • Cài đặt php7.3
sudo amazon-linux-extras install -y php7.3

install-wordpress

Di chuyển thư mục về nơi wordpress thực thi để tiến hành tải và cài đặt

$ cd /var/www/html/
$ ls

install-wordpress

 • Tải và cài đặt wordpress
$ wget https://wordpress.org/latest.tar.gz
$ tar -xzf latest.tar.gz

install-wordpress

 • Kiểm tra kết quả tải về và giải nén
$ ls

install-wordpress

 • Di chuyển vào thư mục wordpress và kiểm tra
$ cd wordpress
$ ls

install-wordpress

Mở trình duyệt web truy cập địa chỉ ipv4 dns public của ec2 webserver

 • Copy ipv4 dns public

install-wordpress

 • Mở trình duyệt với Public ipv4 dns và thêm /wordpress/wp-admin/setup-config.php

install-wordpress

Thiết lập các thông số cơ bản cho wordpress

 • Database Name: awsuser (Tên của database được tạo trước đó)
 • Username: admin
 • Password: dbpassword
 • Database Host: Your Endpoint Database
 • Table Preflix: wp_

install-wordpress

Sau khi submit

install-wordpress

Đổi tên file wp-config-sample.php thành file wp-config.php

$ mv wp-config-sample.php wp-config.php

install-wordpress

Xóa dữ liệu trong file wp-config.php và tiến hành sao chép thông tin ở bước trước đó vào file wp-config.php

	$ cat > wp-config.php
	$ nano wp-config.php

install-wordpress

Chọn run the installation để tiến hành bước tiếp theo

install-wordpress

Sau khi cài đặt xong tiến hành đăng nhập vào wordpress admin

install-wordpress

Đăng nhập thành công vào được giao diện dashboard của wordpress

install-wordpress