Tạo DB snapshot

 1. Truy cập AWS Management Console
 • Tìm RDS
 • Chọn RDS

info

 1. Trong giao diện RDS
 • Chọn Databases
 • Chọn wordpress-db
 • Chọn Actions
 • Chọn Take snapshot

info

 1. Trong giao diện tạo snapshot
 • Snapshot name, nhập wordpress-snapshot
 • Chọn Take snapshot

info

 1. Hoàn thành tạo snapshot

info