Khởi tạo AMI từ Webserver Instance

 1. Truy cập vào EC2
 • Chọn Instances
 • Chọn webserver-ec2
 • Chọn Actions
 • Chọn Image and templates
 • Chọn Create image

ami

 1. Cấu hình Template
 • Image name, nhập webserver-AMI
 • Image description, nhập AMI for Webserver
 • Chọn Create image

ami

 1. Quá trình khởi tạo AMI mất khoảng 5 phút. Sau 5 phút, chúng ta thấy Status chuyển sang Available

ami