Khởi tạo EC2 Instance

Chúng ta thực hiện khởi tạo Amazon EC2Public subnet với mục đích kết nối MySQL database của DB instance trong Private subnet

 1. Truy cập AWS Management Console
 • Tìm EC2
 • Chọn EC2

ec2

 1. Trong giao diện EC2
 • Chọn Instance
 • Chọn launch Instance

ec2

 1. Trong giao diện Launch an instance
 • Name, nhập webserver-ec2
 • AMI chọn Amazon linux

ec2

 1. Tiến hành chọn Instance type và chọn Create new key pair
 • Instance type chọn t2.micro
 • Key pair chọn create new key pair

ec2

 1. Trong giao diện Create key pair
 • Key pair name, nhập webserver-keypair
 • Key pair type, chọn RSA
 • Private key file format, chọn .pem
 • Chọn Create key pair

ec2

 1. Cấu hình Network cho instance
 • VPC chọn VPC tạo cho bài lab
 • Chọn public subnet
 • Auto-assign public IP, chọn Enable
 • Chọn Select existing security group
 • Chọn WebServer-SG

ec2

 1. Tiến hành Create Instance từ các setting trước đó
 • Trong giao diện Summary chọn Launch Instance

ec2

 1. Hoàn thành khởi tạo EC2, chọn View all instances để xem chi tiết

ec2

 1. EC2 instance này sẽ sử dụng để kết nối với DB instance và triển khai ứng dụng Wordpress

ec2