Thực hiện tạo Autoscaling cho wordpress Instance

Ở bước này, bạn sẽ khởi tạo một Amazon Machine Image (AMI) cho Amazon Linux Instance vừa được thiết lập ở bước trước. AMI là một bản chụp cấu hình của EC2 Instance cho phép bạn triển khai nhiều EC2 Instance với cấu hình tương tự với EC2 Instance gốc. AMI thường được sử dụng bên trong Launch Template để tạo khuôn mẫu cho các EC2 Instances.