Khởi tạo Launch Template

Ở phần này, bạn sẽ tạo một Launch Template sử dụng AMI bạn đã tạo từ Amazon Linux 2 Instance ở bước trước.

 1. Truy cập vào EC2
 • Chọn Launch Templates
 • Chọn Create launch template

ami

 1. Trong giao diện Create launch template
 • Launch template name, nhập Webserver-ASG-template
 • Template version description, nhập Template for Webserver ASG

ami

 1. Thực hiện chọn AMI
 • Chọn My AMIs
 • Chọn Owned by me
 • Chọn webserver-AMI

ami

 1. Thực hiện chọn Instance type
 • Chọn t2.micro
 • Key pair, chọn asg-keypair đã tạo lúc tạo EC2 instance.

ami

 1. Thực hiện cấu hình Network
 • Subnet, chọn public subnet
 • Firewall (Security Group), chọn Select existing security group
 • Chọn Webserver-SG

ami

 1. Kiểm tra lại và thực hiện Create launch template

ami

 1. Thực hiện thành công và chọn View launch templates

ami

 1. Xem template vừa khởi tạo.

ami