Tạo Security Group cho Database Instance

Tạo VPC Security group cho Amazon EC2

Chúng ta sẽ khởi tạo và cấu hình Security group cho Amazon RDS Database instance sử dụng để lưu trữ CDSL và cho phép truy xuất dữ liệu qua cổng 3306.

  1. Trong giao diện VPC
  • Chọn Security Group
  • Chọn Create security group

securitygroupec2

  1. Tiến hành cấu hình
  • Security group name, nhập Database-SG
  • Description, nhập Security Group for Database Instance
  • Chọn VPC đã tạo

securitygroupec2

  1. Cấu hình Inbound rules
  • Chọn MYSQL/Aurora cổng 3306 và custon source là WebServer-SG
  • Chọn Create security group

securitygroupec2